KONKURS FOTOGRAFICZNY 2015r


           Informacja o Konkursie Fotograficznym

                              „Wierchy 2015”

 

            W miesiącach styczeń – marzec 2016 r., w KTG „Wierchy” zorganizowano doroczny Konkurs fotograficzny. W konkursie uczestniczyło 7 osób, zgłoszono do oceny konkursowej 21 fotogramów oraz jeden album. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami, Komisja Konkursowa zdecydowała o sklasyfikowaniu wszystkich fotogramów w jednej kategorii „Najpiękniejszego Zdjęcia Roku”. Uznając równorzędność przedstawionych prac, postanowiono przyznać nagrody książkowe i stosowne dyplomy wszystkim uczestnikom Konkursu.

Za najciekawsze zdjęcie uznano fotogram Ewy Giedziun: „Ja piórkuję, ale zabaweczka”. (Fot. 1)

 

Wyróżnione prace pozostałych autorów, w kolejności alfabetycznej wymieniono poniżej:

­– Maria Grzączkowska, fotogram „Marzanna”, (Fot. 2);

­­– Elżbieta Jóźwiak, fotogram „Polka czy Litwinka”, (Fot. 3);

­­­– Henryk Suligowski, fotogram  Zbieranie bursztynu", (Fot. 4);

­– Andrzej Śmiałek, fotogram „Morskie Oko”, (Fot.5)

­– Danuta Wojak, fotogram „Uda się przekopać”, (Fot.6);

­– Zbigniew Wojciechowski, fotogram „Holokaust po węgiersku”, (Fot, 7).

Dodatkowo Marię Grzączkowską wyróżniono za zgłoszony album z podróży po Gruzji.

Pozostałe zgłoszone do Konkursu fotogramy E. Giedziun – M. Grzączkowskiej –  E. Jóźwiak – H. Suligowskiego –D. Wojak – Z. Wojciechowskiego

Ponadto, poza Konkursem M. Grzączkowska zgłosiła 2 fogramy – oraz H. Suligowski, także 2 fotogramy –, które nie były uwzględniane przez Komisję Konkursową. 

 

                                                                                                                                          

                                                                             Wojciech Augulewicz 


 
Gdynia, dnia 22 lutego 2014 r.

 

                                           Protokół

                        z posiedzenia Komisji Konkursowej

             oceniającej prace zgłoszone przez członków KTG „Wierchy”

                     w Konkursie Fotograficznym „Wierchy 2013”

 


         W dniu 22 lutego Komisja Konkursowa w składzie:

         Przewodniczący  - Wojciech Augulewicz;

          Członkowie         - Zygmunt Miszewski;

                                   - Krystyna Przybylska;

         dokonała przeglądu prac zgłoszonych do Konkursu Fotograficznego na zebraniu klubowym w lutym br. Komisja z ubolewaniem stwierdza, że do konkursu swoje prace zgłosiła stosunkowo mała liczba chętnych, bowiem przystąpiły tylko trzy osoby. Przedłożono zaledwie 9 fotografii o różnorodnej tematyce oraz tylko jeden album.

W Konkursie udział wzięli:

·        Maria Grzączkowska – zgłaszając do Konkursu 3 fotografie oraz album „Centralny Zlot Turystów Wojska Polskiego – Ziemia Lubelska 2013”;

·        Andrzej Śmiałek – zgłaszając do Konkursu 3 fotografie,

·        Henryk Suligowski ­– zgłaszając do Konkursu 3 fotografie.:

Jak wynika z powyższego, powtórzyła się sytuacja z lat ubiegłych, iż mimo zachęty Zarządu do uczestnictwa w Konkursie, rzeczywisty odzew ze strony członków Klubu był nikły. Członkowie Komisji zauważają, że w czasie organizowanych eskapad turystycznych klubu wiele osób fotografuje, niekiedy nawet z nieświadomym naruszeniem obowiązujących zasad (w kościołach i muzeach), lecz „dzieła „ te z reguły bezpowrotnie giną w prywatnych archiwach. Komisja stawia retoryczne pytanie skierowane do Zarządu o sens organizowania konkursu fotografii, gdy zainteresowanie takim konkursem ze strony członków Klubu jest tak nie wielkie.

         Podsumowując wyniki tegorocznego Konkursu Fotograficznego „Wierchy 2013”, Komisja postanowiła sklasyfikować wszystkie przedłożone prace w jednej kategorii „Najpiękniejszej fotografii” i przyznać:

­– I miejsce fotografii Henryka Suligowskiego, zatytułowanej „Albania”;

­­­­ II miejsce fotografii Andrzeja Śmiałka zatytułowanej „Dziewczyny pod latarnią”;

– III miejsce fotografii Maryli Grzączkowskiej zatytułowanej „Leszek i jego kiełbaski”.

Wszystkie te prace zostały nagrodzone obrazami opisanymi stosowną plakietką.

 

Z uwagi na fakt, że do Konkursu zgłoszono tylko jeden album, Komisja odstąpiła od jego oceny a nagrodzono sam fakt wykonania albumu na Konkurs, co odnotowano na stosownej dedykacji dla autorki tej pracy, Marii Grzączkowskiej.

 

Kończąc swoją pracę, Komisja zwraca się z gorącym apelem do wszystkich członków Klubu „Wierchy” - o większą aktywność i uczestnictwo w przyszłych konkursach.   

 

                         Przewodniczący – Wojciech Augulewicz……………………

                         Członkowie        – Zygmunt Miszewski………………………

                                                 – Krystyna Przybylska..…………………….